Свържете се с нас
banner_web

Посяване, Подхранване, Прочистване

Поддържането на добро стомашно-чревно здраве при животните е от първостепенно значение за постигане пълния генетичен потенциал на стадото.

Стомашно-чревния тракт е първата входна врата за широк спектър патогени. В същото време той взаимодейства с всички други системи в организма. Поддържането на добро чревно здраве намалява вероятността от нарушения в производствения процес поради заболявания, и е предпоставка за понижаване употребата на антибиотици. В същото време, универсално решение за подобряване на чревното здраве не съществува. Вместо това е необходимо да насочим усилията си към:

SFW_Bulgaria_TopIcons

Dr. S. Collett от Университета в Джорджия създаде модел, който обхваща ключовите фактори, влияещи върху чревното здраве – а именно концепцията “Seed, Feed, Weed” (Посяване, Подхранване, Прочистване). Отчитайки ключовите за бизнеса показатели, програмата е разработена да бъде:

SFW_Bulgaria_BottomIcons

Резултатите от програмата могат да бъдат измервани и ползите от нея могат да бъдат количествено определяни. Dr. Collett отъждествява концепцията си с процесите при отглеждане на селскостопанските култури – посяване на семена от растенията, които искате да отглеждате; наторяване (подхранване) за оптимален растеж; и премахване (прочистване) на плевелите, които възпрепятстват този растеж.

Програмата Посяване, Подхранване и Прочистване

SFW-SEED_infographic_Bulgaria

Посяване на полезни организми в стомашно-чревния тракт

В естествена среда, стомашно-чревния тракт на новороденото животно се посява чрез вертикална трансмисия с микроорганизмите от храносмилателния тракт на майката. Обикновено, малките се раждат в място, където микробиома от майката се трансферира и колонизира чревния им тракт посредством контакт с фекални маси. Съвременният начин на отглеждане във фермите в голяма степен редуцира тези възможности. 

В птицевъдството например, храненето на родителските стада цели подобряване на фертилитета, поради което тяхната микробиална популация често се променя към абнормална. Тази нездравословна флора може да бъде предадена на новоизлюпените пилета чрез повърхността на черупката на яйцето, и да бъде тази, която първа ще проникне и ще колонизира чревния им тракт.

„Посяването“ на пробиотици в стомашно-чревния тракт на младите животни и птици гарантира развитието на диверсифицирана микрофлора, и води до преодоляване на абнормалната популация, получена от родителите, изграждайки по този начин добро стомашно-чревно здраве.

С установяване на подходяща микробиална среда в храносмилателния тракт при новородените прасета, птици и телета, се наблюдава подобрение в:

  • ранния прираст
  • конверсията на фуража
  • изравнеността
  • преживяемостта

SFW-FEED_infographic_Bulgaria

Подхранване на благоприятна среда

При установена популация от благоприятнa микрофлора в стомашно-чревния тракт, от ключово значение е да се осигури среда, която да позволява оптималното й размножаване и колонизация. При новородените тези ползотворни микроорганизми са малко на брой, и затова е много важно те да бъдат максимално подпомогнати, за да успеят да надделеят над унаследената абнормална микрофлора.

По-голямата част от полезните бактерии са толерантни към киселини, поради което те се развиват оптимално в среда с ниски стойности на pH. И обратно – за потенциално патогенните организми, като Клостридия (Clostridia) и Кампилобактер (Campylobacter), киселата среда не е благоприятна. Подхранването със съединения на буферирани слаби органични киселини, повлиява негативно върху вредните бактерии, и подпомага разрастването и процъфтяването на колониите с полезните микроорганизми. Употребата на слаба киселина гарантира, че тя не се инактивира в горната част на стомашно-чревния тракт, а достига до тънките черва и осигурява максимална полза.

Установяването на благоприятна микробиална популация и чревна среда е катализатор за активното и оптимално развитие на вилите. Това е изключително важно за здравето на животното и ефикасността на фуража: колкото по-развити са вилите на чревния епител, толкова по-пълноценно е усвояването на хранителните вещества.


SFW-WEED_infographic_Bulgaria

Прочистване на неблагоприятните организми

Дори при наличието на здравословна и разнообразна микрофлора, в жизнения цикъл на животното присъстват стресови фактори, които могат да предизвикат промени в стомашно-чревната среда. Поддържането на благоприятните чревни условия е изключително важно за продуктивността. Фазата „Прочистване“ е с най-голям дял от цялостната програма. 

Тя представлява поддържането на правилния баланс от микробни видове посредством премахване на вредните бактерии. Това е определящо за намаляване употребата на антибиотици и техния вреден ефект върху микробиалното разнообразие в организма на животното. Антибиотиците се използват за борба с патогените в стомашно-чревния тракт. Поради липсата на специфична насоченост на действие, те унищожават обаче не само вредните, но и полезните бактерии. След лечение с антибиотици, микробиалното разнообразие в храносмилателната система значително се редуцира, и това ограничава ползите на богато представената микрофлора.

Решенията на Alltech предотвратяват прикрепянето на патогенни бактерии към епителната тъкан на стомашно-чревния тракт. Това поддържа разнообразието на чревната флора и повишава естествения имунитет.

Патогените причиняват заболяване, когато успеят да се прикрепят към епитела на чревния тракт. Прикрепването се осъществява посредством тип-1 фимбрии, разпознаващи специфични въглехидратни молекули от клетъчните стени на епителния слой. Веднъж прикрепила се патогенната бактерия започва да се размножава, което може да доведе до:

  • възпаление
  • изменение структурата на вилите
  • понижаване усвоимостта на хранителните вещества

Обобщение

Животните с добро чревно здраве се отличават с максимално добра усвоимост на консумирания фураж и минимални нарушения в продуктивността при излагане на каквато и да е форма на стрес.

Програмата „Посяване, Подхранване, Прочистване“ спомага за намаляване употребата на антибиотици чрез:

  • Заселване на стомашно-чревния тракт с полезни микроорганизми за по-добро здраве и продуктивност на подрастващите животни
  • Подхранване за осигуряване на благоприятна среда, гарантираща конкурентно предимство на полезните бактерии толерантни към киселинна среда, и въздействаща негативно на повечето патогени
  • Прочистване на патогенните бактерии чрез тяхното селективнo улавяне и неутрализиране.

Докато антибиотиците все още играят съществена роля при справянето с огнища от заболявания, превенцията чрез ефективен мениджмънт на стомашно-чревния тракт с програмата „Посяване, Подхранване, Прочистване“ в много ферми води до намаляване на тяхната употреба и до подобряване на продуктивните показатели.

Съчетана с ефективна биосигурност, мениджмънт на водата и на фермата в цялостност, програмата „Посяване, Подхранване, Прочистване“ на Alltech извежда производителите крачка напред по пътя към повишена производителност и намалена употреба на антибиотици.


Свине: Производство без ZnOхолистичен подход за оптимизиране на чревното здраве.

Времето, което остава за намиране на подходящите решения, които успешно да заместят високите терапевтични нива на цинков оксид (ZnO) в дажбите след отбиване, е все по-кратко. Забраната на Европейския Съюз на медикаментозните дози ZnO влиза в сила през 2022 година, като се очаква скоро примерът да бъде последван и от други региони в света.

Програмата на Alltech „Посяване, Подхранване, Прочистване“ (ППП) е времево рамкирана стратегия за стомашно-чревно здраве, която гарантира оптимално развитие на подрасващите прасета, дори при излагане на стресови фактори. Тя е синергичен подход за иницииране и ускоряване на микробната колонизация до стабилно ниво и неговото поддържане впоследствие. Благодарение на антимикробните, противовъзпалителни и подпомагащи храносмилането характеристики, натуралните съставки на нашите решения стабилизират чревната микрофлора на прасенцата, стимулират приема на фураж и са гаранция за добро здраве и прираст. Програмата ППП на Alltech осъществява преминаването към дажби без употреба на ZnO по надежден и разходо-ефективен начин.

 

Птици: Постигане на рентабилност по устойчив начин

Съществува широк интерес към разработването и установяването на натурално базирани хранителни стратегии за подпомагане здравето и развитието на птиците, максимизиране на прираста им, минимизиране употребата на антибиотици и затвърждаване устойчивостта на сектор птицевъдство. Програмата ППП на Alltech е разработена да подпомага чревното здраве като обхваща едновременно микробиалното разнообразие и структурата на храносмилателния тракт. Това е съществено важно за птиците като осигурява оптимална продуктивност през целия цикъл, а също рентабилност за производителите по устойчив начин.

 

Телета: по-добър имунитет през цeлия живот

Здравият храносмилателен тракт е жизнено важен за да бъде здраво телето. Всяко едно заболяване при телетата води до субклинични или клинични симптоми, които биха могли да са причина за ранно бракуване или по-нисък бъдещ млеконадой. Постигането на здрав храносмилателен тракт и правилно развитие на телето са в основата на продуктивността и рентабилността на бъдещото стадо. ППП програмата на Alltech е ключова за производителите, помагаща им да инвестират в бъдещата продуктивност на кравите чрез модифициране на стомашно-чревния тракт посредством установяване на полeзна и разнообразна микробна популация веднага след раждането на телето.

ACTIGEN®

Actigen® е ефективна, безопасна и напълно проследима технология, която подпомага достигането на генетичния потенциал на всички видове животни и птици. Тя е разработена посредством нутригеномиката – наука, разкриваща как храненето влияе върху здравето и продуктивността на животните и птиците.


 

ACID-PAK 4-WAY 2X®

Acid-Pak 4-Way 2X® е уникална по рода си технология, която подпомага етапа на „подхранване“ на чревния тракт и е най-добрата основа за здравословен прираст и естествена имунна защита.


 

NUPRO®

Включването на NuPro® в дажбите на новородените и подрастващите животни повишава бъдещата им продуктивност и подобрява икономическите резултати в животновъдството.


 

VILIGEN

VILIGENTM е иновативна технология, която подпомага структурата и функциите на стомашно-чревния тракт. Тя оптимизира имунната система и здравословното състояние на животните и птиците.


 

SEL-PLEX®

Sel-Plex® е патентована органична форма селено-обогатени дрожди на Alltech. Той е отличен хранителен източник на селен, разработен да подпомага животните и птиците в постигане на заложения генетичен потенциал.


 

BIOPLEX®

Bioplex® минералите са органични микроелементи свързани с амино киселини и пептиди. Те са с много по-добри абсорбция и усвоимост, и оптимизират продуктивността на животните и птиците.


 

SYNERGEN™

SynergenTM е ензимен комплекс, който максимизира ефективността на фуража, като се насочва към различни субстрати в дажбата, и същевременно намалява негативния отпечатък на производството върху околната среда.


 

MYCOSORB A+

Mycosorb A+ е следващо поколение микотксин-свързващ агент, предлагащ възможно най-висок свързващ капацитет и най-широк адсорбционен профил, неутрализирайки ефекта на повече микотоксини от когато и да е преди.


 

Bulgaria_SFW_ArticleImage2

Добрата чревна функция в голяма степен зависи от храненето в ранна възраст

Прилагането на Програмата „Seed, Feed, Weed/ Посяване, Подхранване, Прочиства- не“ на Alltech започва в този период. Тя е на- дежден и ефективен начин за преминаване към производство без употреба на ZnO.

Increase egg production header-3

How to increase egg production with gut health

The egg industry is currently going through its fair share of challenges. With production outstripping consumption and prices being squeezed, producers are looking for more ways to improve the efficiency of their businesses.

Piglet gut health BLOG-1

3 stages of optimizing piglet nutrition for gut health

Newborn piglet care is a challenge on every farm. In the early stages of their lives, these young animals are more susceptible to health issues that would never affect older, more developed pigs

Successful pig production without zinc oxide

Successful pig production without zinc oxide: How to thrive and survive

From June 2022, a zinc oxide ban, prohibiting the use of therapeutic doses of zinc oxide (ZnO) in animal feeds to control post-weaning diarrhea in piglets will come into effect in the European Union (EU). How will this affect pig-producing countries outside the EU?

John Cooper: Improving gut health to boost poultry

John Cooper: Improving gut health to boost poultry performance

Can gut health improve efficiency on poultry farms? John Cooper, Alltech poultry technical manager for the U.K., explains the science behind gut health and the benefits that come with being proactive in addressing on-farm concerns.

Свържете се с нас !

11642_SFW-ZnO-Free-Piglet-cirsle-graphic_Bulgaria

Искате повече информация как подобреното  здраве на стомашно-чревния тракт може да направи бизнеса Ви по-печеливш?

Ако имате въпроси за ППП Програмата и прехода към производство без употреба на антибиотици, моля попълнете формата за контакт по-долу:


Alltech logo 167-2